PROTOTYPING A REALITY THAT DOESN’T EXIST YET

ALTTAB WORKSHOP AT 8SMICKA / 9-10 MARCH 2019

Prototypování Reality, Která (Zatím) Neexistuje

Spekulativní a kritický design (Speculative and Critical Design, SCD) je tvůrčí a výzkumný přístup jehož záměrem je vytvářet a sdílet kritické perspektivy, podněcovat veřejnou debatu a směřovat tak pozornost ke společenským, kulturním, politickým a etickým problémům. Iniciativa Alt.Tab si dává za cíl rozvíjet tento přístup v Česko-Slovenském prostředí. Jsme skupina designérů, výzkumníků, teoretiků a kurátorů se zkušenostmi z tuzemského i zahraničního akademického prostředí.

SCD se v poslední dekádě stal běžným nástrojem akademického výzkumu: tvorba provokativních artefaktů a prototypů otevírajících kritické otázky o podobě světa je v 21. století součástí výuky a praxe na mnoha designových školách (např. Parsons, Goldsmith, Northumbria, Lancaster, Madeira, Split). Zatímco v mnoha zahraničních centrech designové praxe a výzkumu je sociálně angažovaná SCD tvorba na výrazném vzestupu, Český a Slovenský design tento trend reflektuje jen sporadicky.

Kritika a provokace na tuzemských univerzitách zůstávají doménou konceptuálních umělců, kteří ve své tvorbě logicky odkazují k teoretickým a historickým poznatkům z oblasti umění, raději než designu. Výuka a praxe na univerzitách nabízejících designové obory se stále orientuje převážně na produktový a průmyslový design, jak promptně shrnuje často omílaný stereotyp “designéra jakožto tvůrce esteticky líbivých svítidel”. Co se pak týče využívání designové praxe jako nástroje vědeckého výzkumu, zůstává prostředí Česko-Slovenských univerzit (ale i korporátní designové praxe) téměř nedotčeno.

Pojem design research či Research through Design (RtD) v českém a slovenském jazyce nemají ekvivalent a nejsou běžnou součástí designérského pojmosloví. Práce tuzemských designérů obvykle končí galerijní prezentací artefaktu, který však není podložen jasně definovanými výzkumnými otázkami a vymezením výzkumných problémů, které autora k tvorbě motivovaly. Výsledný artefakt pak stojí na soklu, zkrápěn vernisážovým vínem, aniž by posloužil jako výzkumný nástroj pro sběr dat a generování vědění o zkoumaném problému a světě vůbec.

Tato – možná jen zdánlivá a doposud neprobádaná – mezera v tuzemské designové tvorbě a výzkumu je motivací pro aktivity nedávno vzniknuvší iniciativy Alt.Tab. Domníváme se že skromné zastoupení SCD v tuzemském prostředí není způsobeno nedostatkem zájmu o kritickou a spekulativní designovou tvorbu, jako spíše nedostatkem orientace v kontextu světového designového výzkumu a ulpíváním na zavedeném pojmosloví i obsolentních disciplinárních hranicích (kritické umění vs. kritický design, výzkum jako teoretická vs. praktická disciplína, kritika jako problém vs. nástroj řešení, atd.). V rámci dvoudenního workshopu v galerii 8mička se pokusíme zmapovat neorané pole spekulativní a kritické designové tvorby v ČR a SR.